Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Novinky

Vyžadují Stanovy SVJ formu veřejné listiny?

Musí být i o změně stávajících Stanov pořízen notářský zápis? V rámci své advokátní praxe se často nyní setkávám s dotazy, co znamená veřejná listina a zda ji vyžaduje i přijetí změny Stanov stávajícího společenství vlastníků.

 

Co je hlasování per rollam?

Nový občanský zákoník konečně zakotvil v úpravě bytového spoluvlastnictví možnost korespondenčního hlasování jednotlivými vlastníky jednotek, které se používá pod označením hlasování per rollam.   Takovéto hlasování přinese řadě SVJ značnou úlevu, neboť se jedná o hlasování mimo shromáždění.  Nová právní úprava obsažená v občanském zákoníku týkající se Společenství vlastníků upravuje dva případy, ve kterých bude možno využít korespondenčního hlasování.

 

Je možné se nechat zastoupit zástupcem na základě plné moci v rámci shromáždění vlastníků jednotek?

Takováto otázka je kladena velmi často, a to hlavně v souvislosti s přípravou shromáždění vlastníků u již vzniklých společenství vlastníků jednotek, ale i u SVJ, která jsou těsně před jejich založením.

 

Jaké změny čekají bytová družstva do 30.6.2014?

Právní úprava obchodních společností (společnost s ručením omezením, akciová společnost, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a družstev, která je dnes obsažena v druhé části obchodního zákoníku, je nově přesunuta do zákona o obchodních korporacích (ZOK).

 

Musí SVJ vést seznam svých členů?

Takovouto otázku si kladou nyní členové výboru společenství vlastníků často, a to zvláště za situace, kdy ustanovení NOZ /nového občanského zákoníku/, v rámci kterých je problematika společenství vlastníků upravena, povinnost vést seznam členů výslovně neupravuje.

 

Úpravy stanov SVJ podle NOZ

Nový občanský zákoník  vyžaduje, aby SVJ do 3 let ode dne nabytí jeho účinnosti přizpůsobily své stanovy nové právní úpravě. Zákon zavádí nižší hlasovací kvóra na shromáždění vlastníků. Dle zákona již pro většinu hlasování na shromáždění nebude zapotřebí 100% většina a dokonce ani jiná kvalifikovaná většina. Pro schválení postačí nadpoloviční většina přítomných hlasů, přičemž shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů.

 

Stanovisko MMR č. 1 ke správě domů SBD, ve kterých podíl družstva klesl pod jednu polovinu

Stanovisko MMR č. 1 ke správě domů SBD, ve kterých podíl družstva klesl pod jednu polovinu Dotčené ustanovení: -        § 24 zákona č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů -        § 9 odst. 4 zrušeného zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ZoVB)

 

Zástavní právo ve světle nového občanského zákoníku

Obecně se NOZ odklání od požadavku na písemnou formu zástavní smlouvy. Nově je písemná forma vyžadována pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví. Nutno ovšem zdůraznit, že v mnoha případech potřeba písemné formy zůstává zachována.  Písemná forma je vždy  vyžadována tehdy, není- li movitá věci jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, aby ji pro zástavního věřitele opatrovala.

 

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.