Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Co je hlasování per rollam?

Nový občanský zákoník konečně zakotvil v úpravě bytového spoluvlastnictví možnost korespondenčního hlasování jednotlivými vlastníky jednotek, které se používá pod označením hlasování per rollam.  

Takovéto hlasování přinese řadě SVJ značnou úlevu, neboť se jedná o hlasování mimo shromáždění.  Nová právní úprava obsažená v občanském zákoníku týkající se Společenství vlastníků upravuje dva případy, ve kterých bude možno využít korespondenčního hlasování.

První vyplývá přímo ze zákona (tzv. nouzové řešení v případě, že nebude svolané shromáždění způsobilé se usnášet a osoba oprávněná k jeho svolání navrhne v písemně formě do 1 měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby touto formou hlasování vlastníci jednotek rozhodli o těch záležitostech, které měly být projednány na daném shromáždění) a ve druhém případě, kdy tento způsob rozhodování budou připouštět stanovy (tedy v těch případech, kdy písemné hlasování bude považováno za pružnější, efektivnější, aniž by se vlastníci museli k takovémuto rozhodování scházet osobně).

V této souvislosti však lze upozornit, že úprava takovéhoto korespondenčního hlasováni ve stanovách by měla i striktně zakotvit jeho podmínky a realizaci.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.