Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Podmíněné zastavení trestního stíhání je jedním z tzv. odklonů od běžného způsobu vyřízení věci v rámci trestního řízení, jehož následkem není odsouzení pachatele, ačkoli se ke spáchání protiprávního jednání doznal a je postaveno na jisto, že svým jednáním naplnil některou ze skutkových podstat uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku.

Využití tohoto institutu je možné pokud se osoba dopustila tzv. přečinu - tedy trestého činu za jehož spáchání je možno uložit trest odnětí svobody v délce do pěti let nebo se jedná o trestný čin spáchaný z nedbalosti.

Dalšími předpoklady dle trestního řádu jsou doznání obviněného ke skutku kladenému mu za vinu, vyslovení souhlasu s podmíněným zastavením trestního stíhání, nahrazení škody poškozenému nebo učiněné opatření k její náhradě (zpravidla dohoda s poškozeným). V některých případech s přihlédnutím k osobním poměrům obviněného může být uložena povinnost k úhradě finanční hotovosti na zvláštní účet zřízený na pomoc obětem trestné činnosti.

Vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu by mělo být důvodně považováno rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání za dostačující.

Rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání v přípravném řízení (řízení před podáním návrhu na potrestání/ obžaloby) činí státní zástupce, v řízení před soudem soudce. V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se obviněnému stanoví zkušební doba v rozpětí 6 měsíců až 2 let, po kterou by měl vést řádný život.

Často je tohoto institutu využíváno zejména u osob dosud netrestaných, které se dopustily spáchání trestného činu v rámci vybočení (excesu) z jejich běžného života, pro které by mohl mít v budoucnosti jakýkoli záznam v opisu z rejstříku trestů negativní dopad (na rozdíl od podmíněného odsouzení, které je v takovém opisu vykazováno i po osvědčení).

Využití podmíněného zastavení trestního stíhání je možné i po obdržení trestního příkazu odsuzující pachatele za předmětný přečin, avšak podmínkou je podání včasného odporu do 8 dnů od jeho doručení a následné splnění dalších podmínek.

V praxi je využíváno klienty naší kanceláře zejména při páchání trestných činů v oblasti dopravy, zejména řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, způsobení dopravní nehody s následky na zdraví poškozených, ale i v jiných životních situacích, nejčastěji to bývají trestné činy jako například:

  • ohrožení pod vlivem návykové látky
  • usmrcení z nedbalosti,
  • těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,
  • ublížení na zdraví z nedbalosti,
  • obecné ohrožení,
  • maření výkonu úředního rozhodnutí,
  • poškození cizí věci

a jiných přečinů.

Pro efektivní využití a dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání v konkrétní věci je však zapotřebí precizní a pečlivý postup obviněného k naplnění všech předpokladů pro vydání rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání.

Při vyřizování trestních věcí našich klientů formou odklonů trvale spolupracujeme s Probační a mediační službou České republiky a jinými sdruženími občanů ve smyslu ust. § 3 trestního řádu.

V praxi naší advokátní kanceláře máme s výše uvedeným postupem při rozhodování o podmíněném zastavení trestního stíhání mnoho úspěšných zkušeností, proto se neváhejte na nás obracet s  jakýmikoli bližšími dotazy.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.