Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Podstatná změna společných částí domu

V rámci své praxe často se svými klienty řeším otázku, jak vyložit pojem „podstatná změna týkající se společných částí domu“.

Výklad je mnohdy obtížný především proto, že v zákonné úpravě absentuje bližší vymezení tohoto pojmu. Posouzení toho co lze zahrnout pod pojem „podstatná změna týkající se společných částí domu“ záleží prozatím pouze na úvaze soudů. Proto odpověď na tuto otázku je nutno hledat v soudní judikatuře.

V širším slova smyslu je změnou jakákoli změna společných částí, a to i změna běžnějšího rázu, jakou je výmalba společných částí, výměna zámku u vchodových dveří, apod. Zde však již ze samotného posouzení rozsahu a povahy změny lze usuzovat, že nepůjde o změnu podstatnou. Za podstatnou změnu nelze dle úvahy soudů označovat ani změnu spočívající v provedení oprav, které směřují jen k zachování stávajícího stavu, resp. k tomu, aby se stav nezhoršil, případně aby byl odstraněn závadný stav při zachování vnitřního uspořádání domu, a velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Podle soudní judikatury však podstatnou změnou může být jen taková změna, při které dochází ke změně kvality domu a která se zpravidla též nějak dotkne způsobu užívání stavby. Takovou podstatnou změnu stavby pak může být stavba výtahu na dvorní fasádě domu, neboť tato stavba zasahuje do nosných konstrukcí budovy a mění vzhled domu.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.