Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Musí SVJ vést seznam svých členů?

Takovouto otázku si kladou nyní členové výboru společenství vlastníků často, a to zvláště za situace, kdy ustanovení NOZ /nového občanského zákoníku/, v rámci kterých je problematika společenství vlastníků upravena, povinnost vést seznam členů výslovně neupravuje.

Nicméně již pro samotnou skutečnost ověření způsobilosti k usnášení a zjišťování výsledků hlasování na shromáždění vlastníků podle velikosti hlasu vlastníka přítomného na shromáždění je patrno, že seznamem členů společenství bude muset společenství vlastníků disponovat.

V dané chvíli skutečně neexistuje právní předpis, který by výslovně stanovil náležitosti seznamu členů a tím také oprávnění společenství požadovat pro účely vedení seznamu členů konkrétní údaje od jednotlivých členů společenství. Lze však, ale nepřímo z ustanovení § 1177 o oznamovací povinnosti členů společenství dovodit, že společenství je oprávněno vést evidenci členů, v níž bude uvedeno jméno a adresa každého vlastníka jednotky a také u každého vlastníka vést evidenci obsahující jméno a adresu každého nájemce v domě.

Z výše uvedeného je patrno, že společenství vlastníků je tedy oprávněno a současně povinno vést evidenci členů a nájemců obsahující jejich jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu. Bližší způsob vedení seznamu členů budou upravovat stanovy každého SVJ.

Pochybnosti může vzbudit též otázka, zda do příslušného seznamu členů uvádět též údaj o datu narození člena SVJ či nájemce jednotky. (ve vzorových stanovách SVJ, které s účinností NOZ pozbyly platnosti, byl takovýto údaj o datu narození člena v seznamu členů uváděn).

Vzhledem k tomu, že údaj o datu narození člena společenství bude mít SVJ k dispozici v prohlášení nebo z listin, jimiž budou nabyvatelé jednotek prokazatelně oznamovat nabytí vlastnického práva k jednotce, není nutno datum narození do seznamu uvádět.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.