Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Je možné se nechat zastoupit zástupcem na základě plné moci v rámci shromáždění vlastníků jednotek?

Takováto otázka je kladena velmi často, a to hlavně v souvislosti s přípravou shromáždění vlastníků u již vzniklých společenství vlastníků jednotek, ale i u SVJ, která jsou těsně před jejich založením.

Vzhledem k usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23.5.2012, sp. Zn. 29 Cdo 3399/2010  je možné zastupování vlastníka na shromáždění vlastníků na základě plné moci, avšak pouze za podmínky, pakliže toto  povolují stanovy společenství.

Bude tedy třeba, aby každé SVJ, pakliže tuto možnost nemá zanesenu do svých Stanov, tak učinila či s touto možností počítala při tvorbě stanov za účelem založení nového SVJ.

V této souvislosti lze ještě upozornit na ustanovení nového občanského zákoníku, které pro schválení stanov u společenství, které se zakládá schválením stanov, vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek (vyjma založení společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě). Nemohou - li se vlastníci jednotek takovéhoto shromáždění, v rámci kterého budou schvalovány stanovy osobně účastnit, musí být plné moci sepsány formou notářského zápisu.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.