Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Jaké změny čekají bytová družstva do 30.6.2014?

Právní úprava obchodních společností (společnost s ručením omezením, akciová společnost, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost) a družstev, která je dnes obsažena v druhé části obchodního zákoníku, je nově přesunuta do zákona o obchodních korporacích (ZOK).

Mezi nejdůležitější patří § 775, podle kterého se  zákonem o obchodních korporacích se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne jeho účinnosti, a dále § 777, podle něhož mají obchodní korporace povinnost přizpůsobit do 6 měsíců od účinnosti zákona o obchodních korporacích (tzn. do 30. 6. 2013) listiny (tzn. stanovy, společenské smlouvy) a doručit je do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem. Pokud tak neučiní, vyzve je k tomu rejstříkový soud a stavoví jim přiměřenou lhůtu ke splnění povinnosti. Po marném uplynutí této lhůty pak soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, obchodní korporaci zruší a nařídí její likvidaci. Bytová družstva jsou upraveny v ustanovení §  727 až 757 ZOK.

Jaké změny se týkají bytových družstev?

Z hlediska bytových družstev a především z hlediska zcela nové podrobné úpravy záležitostí bytového družstva, jeho činnosti, záležitostí práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, záležitostí nájmu družstevního bytu, omezení hospodaření tak dále lze však považovat za potřebné, aby bytová družstva přizpůsobila celkově své stanovy ustanovením ZOK ve všech záležitostech a ve smyslu § 777 odstavce 5 ZOK se tak podřídila zákonu jako celku.

Lze tedy shrnout, že:

Do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK, tedy do 30. 6. 2014 jsou obchodní korporace (mezi nimi i bytová družstva) povinny:

 1. přizpůsobit své stanovy úpravě ZOK a doručit je do sbírky listin (§ 777 odst. 1 a 2 ve spojení s § 3 odst. 3 ZOK). Nebude-li tato povinnost splněna, může k úpravě stanov vyzvat družstvo soud a stanovit k tomu dodatečnou lhůtu. Pokud by ani poté nedošlo k nápravě, soud družstvo zruší a nařídí jeho likvidaci (v ZOK je uvedeno: „soud ..zruší obchodní korporaci..“,nikoli „..soud může zrušit obchodní korporaci“ – zákon v  tomto případě nepřipouští možnost, aby soud zrušení obchodního korporace „zvážil“); a dále
 2. uzpůsobit úpravě ZOK ujednání smluv o výkonu funkce (§ 777 odst. 3 ZOK).

Právní poměry družstev existujících ke dni 31. 12. 2013 se budou od 1. 1. 2014 řídit především (1.) stanovami, dále (2.) donucujícímu ustanoveními ZOK a (3.) na práva a povinnosti členů družstev, na která by nedopadla ani úprava stanov, ani donucujících ustanovení ZOK, se použijí dosavadní ustanovení obchodního zákoníku.

Pro družstva vzniklá do 31. 12. 2013 totiž bude platit, že dosavadní ustanovení obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb.), která upravují práva a povinnosti členů, se považují za součást obsahu společenských smluv (stanov) těchto existujících družstev za předpokladu že:

 • nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK nebo se od nich družstvo neodchýlilo ve svých stanovách.

Povinné náležitosti stanov bytového družstva jsou uvedeny v § 553 ZOK. Těmito povinnými náležitostmi jsou:

 • firma družstva,
 • předmět podnikání nebo činnosti,
 • výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu,
 • způsob a lhůta jejich splácení přistupujícím členem,
 • způsob svolání členské schůze (v případě tohoto vzoru stanov je členská schůze nahrazena shromážděním delegátů) a pravidla jejího rozhodování,
 • počet členů představenstva a kontrolní komise a délka jejich funkčního období,
 • podmínky vzniku členství v družstvu a práva a povinnosti člena družstva.

 Změny týkající se bytových družstev

 1. družstvo musí mít zřízenu informační  desku
 2. musí zveřejňovat pozvánku na členskou schůzi na www stránkách, které tedy musí družstvo povinné zřídit. Vyvěšením pozvánky na web se považuje tato za doručenou
 3. družstvo má možnost hlasování per rollam - § 652 ZOK
 4. zavádí se pojem družstevní podíl na místo členského podílu
 5. družstevní podíl může být nově ve spoluvlastnictví
 6. vypořádací podíl nesmí být nižší než členský vklad
 7. stanovy mohou upravit podmínky členství, ale podmínky nesmí být diskriminační (nelze omezit, že členem nemůže být cihzinec, apod. )
 8. převod družstevního podílu v BD je spojen s převodem nájmu včetně dluhů
 9. zisk BD nesmí být rozdělen mezi členy BD - smí být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.