Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Počet členů výboru SVJ a délka funkčního období

Počet členů výboru společenství vlastníků, délka funkčního období člena výboru SVJ

Současná právní úprava společenství vlastníků již nepřipouští variantu, na základě které bylo možno Stanovami zakotvit minimální počet členů výboru společenství, jak tomu bylo do  31. prosince 2013. Tehdejší právní úprava jasně umožňovala,  aby byl stanoven minimální počet členů výboru SVJ (alespoň tříčlenný, minimálně 3 členové, apod. ).

Dnes již tomu tak není a tak počet členů musí být vždy určitý, přičemž minimální počet členů není stanoven. Bude tedy záležet, jaký počet členů výboru to které SVJ zvolí s přihlédnutím k dosavadní praxi, počtu členů, ochotě  k výkonu funkce. ….(V této souvislosti si dovoluji zmínit pana doktora Zbyňka Pražáka, který ve své publikaci věnované bytovému spoluvlastnictví hovoří o praktické variantě společenství v domě o více vchodech, v rámci které by společenství volilo z každého vchodu jednoho člena výboru).

Změnu zaznamenáváme i pokud jde o funkční období. Na rozdíl od právní úpravy platné do 31.12.2013 není stanovena maximální délka funkčního období. I zde zákon ponechává na vůli jednotlivých společenství jakou délku zvolí. Jen je třeba mít na paměti skutečnost, že pokud není délka funkčního období členů voleného orgánu určena ve Stanovách, je toto období pětileté. I zde tedy platí, že funkční období musí být vždy určité a nelze stanovit jeho minimální délku.

Součastná právní úprava rovněž tak umožňuje, aby členem výboru byl i nečlen společenství vlastníků. Je však možné, aby tuto variantu Stanovy společenství vyloučily.

Stanovy společenství také mohou upravovat, zda členem voleného orgánu může být jen fyzická osoby či také osoba právnická, kterou zastupuje její statutární orgán či jiná k tomu zmocněná fyzická osoba.

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.