Advokátní kancelář Bohdana Hejduková

Novinky

Přednostní uspokojování závazků vlastníků jednotek

Dne 16. srpna 2017 schválil Senát novelu občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona, týkající se přednostního uspokojování závazků vlastníků jednotek. Cílem návrhu je řešení problému úhrady závazků vlastníků jednotek souvisejících se správou domu a pozemku, konkrétně pak závazků těch vlastníků jednotek, kteří dluží, často nemalé platby určené za správu domu a pozemku.

 

Forma změny stanov u společenství vlastníků vzniklých před 1. lednem 2014

(konečně trochu jasněji)   Vrchní  soud v Praze ve svém rozhodnutí 7 Cmo 229/2015 judikoval, že společenství vlastníků  vzniklá před 1. 1. 2014 nemají povinnost  měnit stanovy ve formě notářského zápisu. Zcela opačné stanovisko však zaujal Vrchní soud v Olomouci ve svém rozhodnutí 8 Cmo 278/ 2015, který naopak konstatoval změnu stanov ve formě notářského zápisu.

 

Podstatná změna společných částí domu

V rámci své praxe často se svými klienty řeším otázku, jak vyložit pojem „podstatná změna týkající se společných částí domu“. Výklad je mnohdy obtížný především proto, že v zákonné úpravě absentuje bližší vymezení tohoto pojmu. Posouzení toho co lze zahrnout pod pojem „podstatná změna týkající se společných částí domu“ záleží prozatím pouze na úvaze soudů. Proto odpověď na tuto otázku je nutno hledat v soudní judikatuře.

 

Drobné opravy a údržba v bytě

Dne 26. října 2015 projednala a schválila vláda nové nařízení č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Tento předpis tak konečně podrobně vymezuje pojmy „běžná údržba“ a „drobné úpravy“. Ustanovení tohoto nového nařízení vlády se uplatní v nájemních smlouvách vždy, pokud si pronajímatel s nájemcem nevyřeší ve smlouvě jinak.

 

Forma notářského zápisu pro změny stanov SVJ?

Nejasnost v této otázce stále pokračuje. Po rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28.7. 2015 v němž se soud zaujal stanovisko, že zákonný požadavek notářského zápisu ohledně změny stanov platí jen pro SVJ vzniklá až podle NOZ od 1.1. 2014, rozhodoval o této otázce i Vrchní soud v Olomouci. Ten ve svém usnesení sp.zn.  8 Cmo 278/2015 z 22. 9. 2015 však zaujal odchylné stanovisko od stanoviska Vrchního soudu v Praze.

 

Jaký soud rozhoduje spory mezi SVJ a vlastníky jednotek?

Spory mezi SVJ a vlastníky jednotek ve věci vymáhání příspěvků na správu domu a pozemku a ve věci  vyúčtování služeb náleží  okresním soudům

 

Změna názvu SVJ - Notářský zápis ohledně změny stanov

Vláda zhruba v polovině měsíce října schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník, kde je krom jiného navrhováno, aby došlo ke zrušení požadavku úpravy názvu spolků a společenství vlastníků vzniklých před 1. 1. 2016. Návrh však ještě musí projednat Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, s účinnosti novely se však počítá od 1.1.2016. Prozatím tedy platí občanský zákoník, který ukládá SVJ povinnost název do konce tohoto roku upravit.

 

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Podmíněné zastavení trestního stíhání je jedním z tzv. odklonů od běžného způsobu vyřízení věci v rámci trestního řízení, jehož následkem není odsouzení pachatele, ačkoli se ke spáchání protiprávního jednání doznal a je postaveno na jisto, že svým jednáním naplnil některou ze skutkových podstat uvedených ve zvláštní části trestního zákoníku.

 

Počet členů výboru SVJ a délka funkčního období

Počet členů výboru společenství vlastníků, délka funkčního období člena výboru SVJ Současná právní úprava společenství vlastníků již nepřipouští variantu, na základě které bylo možno Stanovami zakotvit minimální počet členů výboru společenství, jak tomu bylo do  31. prosince 2013. Tehdejší právní úprava jasně umožňovala,  aby byl stanoven minimální počet členů výboru SVJ (alespoň tříčlenný, minimálně 3 členové, apod. ).

 

Právní úprava Společenství vlastníků

Počínaje 1. lednem 2014 společenství vlastníků upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zároveň zrušil zákon č. 72/1994 Sb. zákon o vlastnictví bytů.

 

Máte zájem o podrobnější informace?

Neváhejte nás kontaktovat.